Obchodní podmínky

Pro poskytování produktů v digitální podobě (digitálního obsahu) a prodeje hmotných movitých věcí (zboží) k němuž dochází přes webové rozhraní www.malovanky.eu


 I.   DŮLEŽITÉ POJMY A ZKRATKY

Tyto zkratky a pojmy, které jsou v těchto obchodních podmínkách uváděny s velkým počátečním písmenem, znamenají následující:

 1. OP

 • tyto Obchodní podmínky

2. POSKYTOVATEL ( resp. prodávající)

 • Ing. Zdeňka Dokoupilová
 • Zapsán  v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu v Brandýse nad Labem
 • IČ: 74572334
 • Sídlo: Kosmatcová 530, 25084, Květnice
 • Telefonní číslo: +420 724 139 868
 • E-mail: zdenka@dokoupilova.eu
3. UŽIVATEL
 • uživatel digitálního obsahu Produktu, kupující hmotné movité věci (zboží), který s Poskytovatelem (resp. prodávajícím) uzavře ohledně Produktu Smlouvu.

4. SPOTŘEBITEL

 • Uživatel, který je fyzickou osobou a při uzavírání Smlouvy s Poskytovatelem jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Pokud Uživatel v objednávkovém formuláři uvede své IČ, má se za to, že Smlouvu neuzavírá jako Spotřebitel.

5. SMLOUVA

 • Smlouva o poskytování digitálního obsahu nebo kupní smlouva, která je uzavírána mezi Poskytovatelem a Uživatelem přes Webové rozhraní. Obsahem smlouvy o poskytování digitálního obsahu je zpřístupnění Produktu k užívání pro vlastní potřebu Uživatele za dohodnutou protihodnotu. Obsahem kupní smlouvy je povinnost Poskytovatele (prodávajícího) dodat Uživateli (kupujícímu) zboží a povinnost Uživatele zaplatit Poskytovateli Cenu. Není-li níže v těchto OP rozlišeno, o jaký z těchto typů smluv se jedná, vztahuje se dané ustanovení na každý z těchto typů smluv. Smlouvu tvoří Objednávka, potvrzení Objednávky a tyto OP. Je uzavírána v českém jazyce, archivována v elektronické podobě a není přístupná.

6. PRODUKT

 • Autorské kresby, grafické návrhy nebo jiný produkt v digitální nehmotné podobě nebo zboží v podobě hmotné movité věci, které je předmětem Smlouvy. Produkt může být buď úplatný, nebo bezúplatný - zdarma. Není-li níže v těchto OP rozlišeno, zda se jedná o produkt s digitálním obsahem nebo o zboží, rozumí se tím jakýkoli Produkt. Kde se v těchto OP hovoří o zpřístupnění Produktu, rozumí se tím také dodání zboží  (vyjma čl. VI, který se vztahuje pouze na produkty s digitálním obsahem).

7. OBJEDNÁVKA

 • Řádně vyplněný a odeslaný elektronický objednávkový formulář, který představuje návrh Uživatele na uzavření Smlouvy.

8. CENA

 • Konečná cena (včetně všech případných poplatků a nákladů) za Produkt uvedená v Objednávce. Platí se v korunách českých.

9. WEBOVÉ ROZHRANÍ nebo WEB

 • Webové rozhraní umístěné na webové stránce dostupné na internetové adrese www.malovanky.eu

10. OZ

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

II. ODPOVĚDNOST

Uživatel bere na vědomí, že Produkty užívá na vlastní riziko a že závisí pouze na něm, jakým způsobem je využije a jakých výsledků dosáhne. Poskytovatel neodpovídá za výsledky, které Uživatel v souvislosti s užíváním Produktu zaznamená, ani nenese odpovědnost za jakoukoli připadnou majetkovou či nemajetkovou újmu.

III. INFORMACE NA WEBU

 1. Jakékoli hodnocení Produktů nebo Poskytovatele (recenze), které je uvedeno na Webu, pochází od osoby, které byl Produkt skutečně zpřístupněn. poskytovatel má přehled o uživatelích, kterým byly jednotlivé Produkty zpřístupněny, a v případě pochybností nahlédne do své evidence, zda dané osobě, která recenzi poskytla, byl Produkt skutečně zpřístupněn. Tímto způsobem je důvěryhodnost recenzí ověřována. Na Webu nemusí být uvedeny všechny recenze, ale Poskytovatel vybírá ty, které zveřejní. Recenze na platformách třetích stran (např. www.google.com a jiné) poskytovatel neověřuje.

 1. U každého Produktu je na Webu uveden jeho popis, co zahrnuje, jaká je jeho cena, příp. kdy a na jak dlouho bude zpřístupněn apod. Tyto popisy Produktů jsou informativního charakteru a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy, ustanovení) § 1732 odst. 2 OZ se tak nepoužije.

IV. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Uživatel objednává Produkt přes Webové rozhraní odesláním řádně vyplněného elektronického objednávkového formuláře (Objednávka). Objednávka obsahuje základní informace k Produktu a jeho celkovou Cenu.
 2. Před odesláním objednávkového formuláře může Uživatel zkontrolovat a změnit vyplněné údaje. Poskytovatel se spoléhá na pravdivost, správnost a úplnost údajů uvedených v Objednávce a nenese odpovědnost za nepravdivé, nesprávné či neúplné údaje. Stisknutím příslušného tlačítka v objednávkovém formuláři je vyplněný formulář odeslán a tím Uživatel učinil závaznou objednávku Produktu, resp. návrh na uzavření Smlouvy.
 3. Přijetí Objednávky Poskytovatel Uživateli potvrdí zasláním e-mailu na jeho elektronickou adresu uvedenou v Objednávce. Součástí tohoto potvrzujícího e-mailu je shrnutí Objednávky. Doručením tohoto potvrzujícího e-mailu je Smlouva uzavřena a tento e-mail představuje současně potvrzení o jejím uzavření. Smlouvu lze uzavřít i za individuálně sjednaných podmínek.
 4. Náklady, které Uživateli vzniknou v souvislosti s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení) nese Uživatel a tyto náklady se neliší od běžné sazby. Učiněním Objednávky Uživatel souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku.

V. CENA PRODUKTŮ A ZPŮSOB PLATBY

CENA PRODUKTŮ

 1. Na Webu jsou uvedeny aktuální ceny Produktů, případně způsob jejich určení. Ceny Produktů může Poskytovatel měnit s tím, že pro Uživatele platí vždy cena, která je aktuální v okamžiku objednání Produktu. Aktuální cena Produktu uvedená na Webu může být Uživateli navýšena pouze v případě platby Ceny formou splátek (viz níže). Případné slevy z ceny Produktů nelze vzájemně kombinovat. Na Webu jsou uvedeny také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží (tyto informace platí pouze v případě, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky). U Produktů s digitálním obsahem nevznikají žádné náklady na dopravu, ani jiné náklady spojené s jejich zpřístupněním. Koneční Cena (včetně všech případných poplatků a nákladů) je uvedena v souhrnu objednávky.
 2. Pokud by došlo k zjevné chybě při uvedení ceny na Webu (např. překlep) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, není Poskytovatel povinen Uživateli za takovou zjevně chybnou cenu Produkt zpřístupnit a mí v takovém případě právo odstoupit od Smlouvy.
 3. Ke zpřístupnění úplatného Produktu dojde nejdříve po úplném zaplacení Ceny, a v případě rozložení platby na splátky (viz níže) nejdříve po zaplacení první splátky. Ke zpřístupnění Produktu zdarma dojde nejdříve po uzavření Smlouvy.

ZPŮSOB PLATBY

 1. Cenu je možné uhradit následujícími způsoby: a) bankovním převodem na účet, b) online platební kartou, d) platební kartou nebo v hotovosti při převzetí zboží.
 2. V případě platební metody uvedené pod písmenem a) (bankovní převod na účet) obdrží Uživatel platební údaje v e-mailu potvrzujícím přijetí Objednávky. 
 3. Platební metoda uvedená pod písmenem b) (online platební karta) je napojena na platební bránu společnosti Stripe (www.stripe.com) tato společnost poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a rychlých online převodů. Veškeré údaje v průběhu platby jsou zadávány pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu výše uvedené společnosti a ze strany této společnosti nejsou Poskytovateli předávány. Případný dotaz k platebním metodám může Uživatel směřovat přímo na výše uvedený kontakt této společnoisti.
 4. Na Webu mohou být uvedeny nebo mezi Poskytovatelem a Uživatelem výslovně dohodnuty případné jiné způsoby platby.

SPLATNOST CENY

 1. V případě bankovního převodu na účet je Cena splatná v termínu uvedeném v pokynech k platbě. Cena je zaplacena v okamžiku připsání příslušné částky na bankovní účet Poskytovatele.
 2. V případě plateb online kartou nebo rychlým online převodem je Cena splatní bezprostředně po uzavření Smlouvy.
 3. V případě plateb platební kartou nebo v hotovosti je Cena splatná při převzetí zboží.
 4. Po přijetí platby Poskytovatel vystaví a na e-mail Uživatele zašle příslušný daňový doklad - fakturu. V případě platby při převzetá zboží obdrží Uživatel daňový doklad při převzetí zboží.
PLATBA VE SPLÁTKÁCH

 1. Je-li tato možnost na Webu u konkrétního Produktu uvedena, může Uživatel zvolit platbu Ceny formou splátek. V takovém případě může dojít k navýšení aktuální ceny Produktu uvedené na Webu, a to o částku nepřevyšující přímé náklady, které poskytovateli v souvislosti s tímto způsobem platby vzniknou. Celková konečná Cena bude uvedena v souhrnu objednávky před jejím odesláním. V případě platby Ceny na splátky se Objednávkou uživatel zavazuje zaplatit všechny splátky.
 2. V případě prodlení s úhradou splátky je poskytovatel oprávněn Uživateli Produkt znepřístupnit až do doby zaplacení příslušné splátky. Tím není dotčena povinnost Uživatele zaplatit všechny splátky. Rovněž je Poskytovatel v takovém případě oprávněn Uživateli písemným oznámením celou nezaplacenou část Ceny okamžitě zesplatnit a ke dni uvedenému v tomto oznámení požadovat zaplacení všech zbylých splátek najednoi, anebo od Smlouvy odstoupit. Odstoupením od Smlouvy nevzniká Poskytovateli povinnost vrátit Uživateli splátky před odstoupením od Smlouvy zaplacené. 

VI. ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU PRODUKTŮ

ZPŮSOB ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAH

Digitální obsah bude Uživateli zpřístupněn ve formátu pdf nebo obdobném zasláním na elektronickou adresu uvedenou v Objednávce jako příloha e-mailu nebo jako odkaz, na kterém je možné digitální obsah stáhnout nebo otevřít.
Pokud je na Webu u konkrétního Produktu uveden jiný způsob zpřístupnění digitálního obsahu, bude Uživateli digitální obsah zpřístupněn tímto jiným způsobem.

ČAS ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU

 1. Na Webu může být u Produktu uveden konkrétní den, kdy bude digitální obsah zpřístupněn. V takovém případě bude Uživateli digitální obsah Produktu zpřístupněn v takto předem oznámený den.
 2. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci, bude digitální obsah Uživateli zpřístupněn do 3 pracovních dnů od připsání Ceny na bankovní účet poskytovatele. Tento postup bude uplatněn také pro zpřístupnění digitálního obsahu Produktu zdarma, nejedná-li se  o případ uvedený v předchozím odstavci.
 3. Na Webu může být u Produktu uvedeno, že digitální obsah bude Uživateli zpřístupňován postupně, po částech. V takovém případě první část (modul) digitálního obsahu Produktu bude Uživateli zpřístupněna v čase určeném dle předchozích odstavců a další části (moduly) postupně dle předem oznámeného harmonogramu.
DÉLKA PŘÍSTUPNOSTI DIGITÁLNÍHO OBSAHU

 1. Na Webu může být u Produktu uvedeno, jakou dobu bude mít Uživatel k digitálnímu obsahu přístup. V takovém případě bude Uživateli digitální obsah Produktu přístupný po takto předem oznámenou dobu.
 2. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci, má Uživatel digitální obsah přístupný navždy.
AKTUALIZACE DIGITÁLNÍHO OBSAHU

Digitální obsah Produktu bude Uživateli zpřístupněn v nejnovější verzi dostupné v době uzavření Smlouvy, která mu po uzavření Smlouvy nemusí být aktualizována.


FUKČNOST DIGITÁLNÍHO OBSAHU

 1. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, aby měl Uživatel k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf a obdobnými a připojení k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení a funkční e-mailovou schránkou ve stavu schopném přijímat zprávy (digitální prostředí).
 2. Za propojení digitálního obsahu Produktu s digitálním prostředím Uživatele nese odpovědnost Uživatel.

VII. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Zboží bude Uživateli (kupujícímu) doručeno do 7 dnů od uzavření Smlouvy, a to způsobem, který Poskytovatel (prodávající) nabízí na Webu a který Uživatel (kupující) zvolil jako způsob doručení v Objednávce, tedy některou přepravní společností, anebo osobním převzetím na uvedené adrese. Výše nákladů na dodání zboží závisí na zvoleném způsobu dodání a vychází z aktuálních sazebníků přepravců a množství objednaného zboží. Je-li způsob doručení dohodnut na základě zvláštního požadavku Uživatele, nese Uživatel riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem doručení.
 2. Zboží bude Uživateli dodáno na adresu, kterou uvedl v Objednávce, nebo prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou Uživatel určil v Objednávce, anebo osobním převzetím na uvedené adrese.
 3. Dodávka zboží může být přepravcem přesměrována do jiného místa blízkého místu dodání uvedenému v Objednávce (např. z kapacitních důvodů). Dodáním zboží na tuto adresu je dodávka splněna.
 4. Uživatel má povinnost zboží převzít.. V případě, že je z důvodů na straně Uživatele nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než je uvedeno v Objednávce, má Uživatel povinnost uhradit Poskytovateli náklady s pojené s opakovaným doručováním, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. V případě, že si Uživatel zboží ve stanoveném termínu nepřevezme, má se za to, že odstoupil od Smlouvy, a má povinnost uhradit Poskytovateli náklady spojené s vrácením zboží. Pohledávku na zaplacení nákladů spojených s opakovaným doručováním, jiným způsobem doručení nebo převzetím a vrácením zboží je Poskytovatel oprávněn jednostranně započíst proti pohledávce Uživatele na vrácení Ceny. 
 5. Při převzetí zboží od přepravce je Uživateli doporučeno zkontrolovat neporušenost obalu zásilky a jakékoli porušení obalu ihned oznámit přepravci. Pokud podpisem dodacího listu nebo obdobného dokumentu stvrdí Uživatel převzetí zásilky bez výhrad, má se za to, že zboží bylo doručeno v neporušeném obalu.
 6. Zboží je doručováno jen v rámci území České republiky a Slovenské republiky.
 7. Uživatel nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé Ceny, nejdříve však převzetím zboží.

VIII. AUTORSKÁ PRÁVA A MLČENLIVOST

 1. Produkty jsou autorským dílem. Poskytovatel Produkt zpřístupňuje Uživateli pro jeho osobní potřebu. Produkt (ani jakoukoli jeho část), ať už v původní či změněné podobě, není možné bez předchozího výslovného písemného souhlasu Poskytovatele dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám.
 2. Uživatel má povinnost zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu v členské sekci na Webu.
 3. V případě, že Uživatel autorská práva nebo povinnost mlčenlivosti poruší, je Poskytovatel oprávněn Uživateli znepřístupnit digitální obsah Produktu a/nebo požadovat náhradu škody, která mu v důsledku takového porušení vznikla. Porušení autorských práv je dále postižitelné podle autorského zákona a podle trestněprávních předpisů.


OBCHODNÍ PODMÍNKY

Dodavatel: Ing. Zdeňka Dokoupilová
se sídlem Kosmatcová 530250 84 Květnice 

identifikační číslo: 74572334

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.malovanky.eu

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup výrobků firmy "Zdeňka Dokoupilová", se sídlem Kosmatcová 530, 250 84 Květnice, identifikační číslo: 74572334 v internetovém obchodě na stránkách www.malovanky.eu (dále jen „prodávající“). Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího jsou upraveny  v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

2. Práva a povinnosti prodávajícího

 • prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku
 • prodávající má právo odmítnout individuální objednávku zakázky na míru z důvodů časové vytíženosti 
 • veškeré osobní údaje poskytnuté při objednávce kupujícím jsou důvěrné a prodávající se dle platných zákonů o ochraně osobních údajů zavazuje nesdělovat tyto informace třetí straně 

3. Práva a povinnosti kupujícího

 • kupující je povinnen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně poštovného
 • s celkovou cenou objednávky je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením
 • při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje

4. Přijetí a vyřízení objednávky

 • veškeré objednávky podané prostřednictvím www.malovanky.eu jsou závazné
 • zasláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí
 • podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech povinných údajů
 • zboží v elektronické nehmotné podobě je odesláno na e-mailovou adresu kupujícího
 • místem dodání zboží fyzického je adresa uvedená kupujícím v objednávce (netýká se osobního odběru)

5. Lhůta pro vyřízení objednávky

 • po přijetí závazné objednávky kontaktuje prodávající kupujícího o termínu dodání zboží
 • zboží je dodáno v nejkratším možném termínu, po přijetí platby na účet
 • pokud termím nemůže být z časových důvodů dodržen, bude kupující neodkladně informován

6. Přeprava a dodání zboží

Elektronická pošta (e-mail)

 • pro zboží v nehmotné elektronické podobě 

Osobní odběr

 • je možný na adrese firmy, termín předání zboží je vždy nutné předem telefonicky domluvit 
Česká pošta (Balík do ruky)
 • využití pro zaslání fyzických balíčků
 • poštovné je účtováno dle tarifů České pošty
 • zásilka je obvykle doručena do 2.dne od odeslání
 • o odeslání je zákazník informován e-mailem České pošty
 • pokud je balík viditelně poškozen, uplatněte reklamaci přímo u České pošty, za škody vzniklé při přepravě zboží nenese prodávající odpovědnost

7. Způsoby úhrady zboží

 • bankovní převod na účet prodávajícího 
 • platební kartou přes platební bránu Stripe
 • zboží bude dodáno po uhrazení celkové částky za objednané zboží včetně poštovného

8. Práva a povinnosti smluvních stran

 • prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případě, že zboží nelze z technických důvodů vyrobit
 • právo kupujícího odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena v internetovém obchodě, má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě kupující kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.  Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. 

Kupující bere na vědomí, že nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo vyrobeno individuálně dle přání kupujícího. 

9. Rozpor s objednávkou

V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s objednávkou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího objednávce, a to podle požadavku kupujícího. Buď výměnou věci, není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od objednávky odstoupit. 

Obchodní podmínky jsou platné od 21.1. 2022 až do odvolání. 

                                                                                                                      Zdeňka Dokoupilová

V Květnici dne 21.1. 2022